پروژه استخر نمایشگاه بوشهر

پروژه استخر نمایشگاه بوشهر۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

طراحی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی موتورخانه و تصفیه خانه استخر نمایشگاه بین المللی بوشهر

کارفرما:

شرکت پارس آب

کارفرمای اصلی:

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*