پروژه بانک ملت

پروژه بانک ملت۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

ممیزی انرژی ساختمان های شعب سرپرستی بانک ملت (تهران)

کارفرما:

اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

آیتم های پروژه:

1- مشاوره و ممیزی انرژی
2- بهینه سازی سیستم تهویه

ثبت ديدگاه*