پروژه برج آبگیر سد نسر

//پروژه برج آبگیر سد نسر
پروژه برج آبگیر سد نسر۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

طراحی، تهیه، حمل و نصب آشغالگیرهای ورودی برج آبگیر سد نسر (فریمان)

کارفرمای اصلی:

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

کارفرما:

شرکت ماندژ سازه

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور کاوش پی

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

آیتم های پروژه:

1- آشغالگیرهای تخلیه کننده تحتانی
2- آشغالگیرهای آبیاری

ثبت ديدگاه*