پروژه بند انحرافی زنگلانلو

//پروژه بند انحرافی زنگلانلو
پروژه بند انحرافی زنگلانلو۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

بازسازی و ترمیم دریچه ها و تجهیزات هیدرومکانیکال بند انحرافی زنگلانلو (استان خراسان رضوی – درگز)

کارفرمای اصلی:

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

کارفرما: 

شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی

مشاور:

شرکت مهندسین مشاور آب پوی

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*