پروژه بند خاکی نوده

پروژه بند خاکی نوده۱۴۰۱/۳/۱۸ ۱۳:۲۳:۴۸

Project Description

موضوع قرارداد: 

طراحی ،تهیه ،حمل و نصب پوشش فلزی تخلیه کننده تحتانی بند خاکی نوده (بجنورد)

کارفرمای اصلی:

جهاد کشاورزی خراسان شمالی

کارفرما:

شرکت ره آورد مه آتش

مشاور:

شرکت مهندسین مشاورهیدروپارس خراسان

پیمانکار:

شرکت مهر تاسیسات آرمان

ثبت ديدگاه*